نویسنده = ���������� ��������������������
تاثیر ریزوباکترهای محلول کننده فسفات بر رشد ذرت در مرحله ی رویشی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-29

10.30495/qafj.2021.685559

فرزانه محمدی؛ فرخ رخ بخش زمین؛ سیدمحمدرضا خشرو