کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از نمونه‌های شیر گاو به روش RAPD-PCR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-16

10.30495/qafj.2021.685558

حکیمه قلعه خانی؛ معصومه حاجی رضایی؛ آرتادخت توکلی