کلیدواژه‌ها = بیوفیلم
مروری بر تشکیل بیوفیلم و کوروم سنسینگ در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 16-30

10.30495/qafj.2022.1950481.1022

راضیه بهزادمهر؛ مریم بیگمی؛ سعیده سعیدی