بررسی کیفیت محصول زیتون صادراتی و تاثیر آن در عرضه بازار جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش ‌عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 MS, Faculty of Management, Ershad Damavand Institute of Higher Education, Tehran, Iran

10.30495/qafj.2022.1955594.1026

چکیده

حفظ کیفیت مواد غذایی، و توجه به تحولات جهانی با هدف افزایش همکاری فراملی بین کشورهای تولیدکننده، عرضه در بازارجهانی را بهبود می‌بخشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل حفظ کیفیت محصول صادراتی زیتون و راهکارهای مواجهه با چالش عرضه در بازار جهانی است. روش اجرا توصیفی و مبتنی بر پیمایش است. لذا با توجه به مدل مفهومی، پرسشنامه محقق ساخته در قالب 4 عامل و 40 شاخص، در جامعه آماری50 شرکت حوزه صادرات زیتون در شهر تهران و رودبار بررسی شده است. نتایج از طریق روش AHP و از تلفیق ضرایب، و مقایسه زوجی عوامل نشان می دهد، عامل «سلامت، بهداشت و محیط‌زیست» و شاخص‌های آن، مهمترین نقش را در کیفیت زیتون صادراتی و در عرضه بازار جهانی دارد. پس از آن، «سیاست بخش دولتی و خصوصی» عامل مهم محسوب می شود. همچنین استراتژی همسو بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازاریابی جهانی، همسویی هیات‎های نظارتی، و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل توسعه از سوی برندهای منطقه، و تامین اطلاعات کیفیت و اصالت روغن زیتون نقش مهمی در عرضه بازار جهانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


1- Mili S, Bouhaddane M. Forecasting Global Developments and Challenges in Olive Oil Supply and Demand: A Delphi Survey from Spain. Agriculture. 2021;11(3):191.
 
2- EU Member States in Agri-Food World Markets (2020).
 
3- Casadei E, Valli E, Panni F, Donarski J, Gubern JF, Lucci P, Conte L, Lacoste F, Maquet A, Brereton P, Bendini A. Emerging trends in olive oil fraud and possible counte-rmeasures. Food Control. 2021;1(124): 107902.
 
4- Elleby C, Pérez-Domínguez I, Adenauerm M, Genovese G. Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Global Agricultural Markets. Environ. Resour. Econ. 2020;76:1067-1079.
5- Espitia A, Rocha N, & Ruta M. 2020. Covid-19 and food protectionism: the impact of the pandemic and export restrictions on world food markets. World Bank Policy Research Working Paper, 9253.
6- Poppe K. 2020. Covid‐19 will Change the Agri‐food System–but how? EuroChoices, 19(3), 20-25. https://doi.org/10.1111/1746-692X.12276
7- García JA, Ruiz B. Spain's reputation in China: analysing its effects on attitudes towards Spanish olive oil. British Food Journal. 2021; 123 (11):3536-3556. https://doi.org/10.1108/ BFJ-08-2020-0763
 
8- Borsellino V, Kaliji SA, Schimmenti E. COVID-19 drives consumer behavior and agro-food markets towards healthier and more sustainable patterns. (Special Issue: Agri-food markets towards sustainable patterns: trends, drivers and challenges.). Sustainability. 2020.
 
9- Carpena M, Nuñez-Estevez B, Soria-Lopez A, Garcia-Oliveira P, Prieto MA. Essential oils and their application on active packaging systems: A review. Resources. 2021 Jan; 10(1):7.
 
10- Jiménez-Guerrero JF, Gázquez-Abad JC, Mondéjar-Jiménez JA, Huertas-García R. Con-sumer preferences for olive-oil attributes: a review of the empirical literature using a con-joint approach. Olive oil-constituents, quality, health properties and bioconversions. Croatia: InTech Europe. 2012:233-47.
 
11- Bañuls VA, Turoff M. Scenario constr-uction via Delphi and cross-impact analysis. Technological Forecasting and Social Change. 2011;78(9):1579-602.
 
12- Gutierrez-Salcedo M, Parras-Rosa M, Torres-Ruiz FJ, Vega-Zamora M. Do chefs value health in their olive oil purchasing decisions? Nutrients. 2021;13(2):445.
 
13- Fernández-Lobato L, López-Sánchez Y, Blejman G, Jurado F, Moyano-Fuentes J, Vera D. Life cycle assessment of the Spanish virgin olive oil production: A case study for Anda-lusian region. Journal of Cleaner Production. 2021;290:125677.
 
14- Soltani M, Jafari SMB, Majidi S. Identifying the components of the consumer purchasing decision from the perspective of product packaging and examining the impact of the level of mental engagement on these components (Case study of Sohan Qom ind-ustry)". Journal of Food Science and Tech-nology. 2017;14(72):242-257. [In Persian].
 
15- Rowe G, Wright G. The Delphi technique: Past, present, and future prospects-Introduction to the special issue. Technological forecasting and social change. 2011;78(9):90-1487.
 
16- Nowack M, Endrikat J, Guenther E. Review of Delphi-based scenario studies: Quality and design considerations. Technological Forecas-ting and Social Change. 2011; 78(9):15-1603.
 
17- Tapio P, Paloniemi R, Varho V, Vinnari M. The unholy marriage? Integrating qualitative and quantitative information in Delphi proce-sses. Technological Forecasting and Social Change. 20111;78(9):28-1616.
18- Zarezadeh MR, Aboonajmi M, Ghasemi Varnamkhasti M. Fraud detection and quality assessment of olive oil using ultrasound. Food Science & Nutrition. 2021 Jan;9(1):9-180.
 
19- Tempesta T, Vecchiato D. Analysis of the factors that influence olive oil demand in the Veneto Region (Italy). Agriculture. 2019;9(7): 154.
 
20- Rowe G, Wright G. The Delphi technique: Past, present, and future prospects-Introduction to the special issue. Technological forecasting and social change. 2011;78(9):90-1487.
21- Esposto S, Taticchi A, Servili M, Urbani S, Sordini B, Veneziani G, Daidone L, Selvaggini R. Overall quality evolution of extra virgin olive oil exposed to light for 10 months in different containers. Food Chemistry. 2021;30(351):129297.
 
22- World Bank. Doing Business: Training for Reform. 2019, World Bank: Washington, DC, USA.
23- OECD. Trade Facilitation and the Global Economy. 2018, OECD Publishing: Paris, France.
دوره 1، شماره 4
خرداد 1401
صفحه 81-96
  • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 خرداد 1401