دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 1-96 
تأثیر ضد شیگلایی ترکیب کورکومین زردچوبه

صفحه 64-73

10.30495/qafj.2022.1956439.1027

نگین سادات میرعشقی؛ زهره جعفری؛ بهروز شجاعی سعدی