درباره نشریه

نوع نشریه :  فصلنامه 

صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان واحد شهید سلیمانی

سردبیر:  دکتر مهدی حسن شاهیان ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدیر مسئول: دکتر مریم کاظمی پور ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهید حاج قاسم سلیمانی( کرمان)

مدیر داخلی: دکتر اشرف کریمی نیک ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهید حاج قاسم سلیمانی( کرمان)

زبان  نشریه: فارسی

 فصلنامه علمی کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دارای مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به  شـماره  42972/73/ص/99  مـورخ1399/9/4  می باشد.