فرایند پذیرش مقالات

سردبیر نشریه پس از دریافت مقاله، ابتدا ارزیابی اولیه را جهت حصول اطمینان از عدم سرقت ادبی توسط نرم افزار مشابهت یابی مقالات نشریه انجام داده، سپس در صورت منفی بودن نتیجه ارزیابی، برای تعیین داوران در دستور کار هیأت تحریریه قرار می گیرد. این هیأت، خود می تواند مقاله را ارزیابی مجدد کند و در صورت تشخیص به عنوان مقاله قابل ارزیابی، دو داور برای ارزیابی دقیق مقاله انتخاب می کند. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است. توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:

 

- کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

- مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

- هیأت تحریریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.